Warunki uczestnictwa

Udział w konkursach jest możliwy wyłącznie na warunkach uczestnictwa wymienionych tutaj. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraźnie uznaje te warunki uczestnictwa.

Duschkraft GmbH zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie.

 1. Każda osoba mieszkająca w Niemczech, która ukończyła 18 lat i jest fanem BOXIO na Facebooku (/boxio.shop) i Instagramie (@boxio_shop) może wziąć udział w konkursie. Udział nie jest ograniczony do klientów Duschkraft GmbH.

 2. Pracownicy Duschkraft GmbH, a także inne osoby bezpośrednio zaangażowane w koncepcję i realizację tego konkursu oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób nie są uprawnieni do udziału.

 3. Każdy uprawniony fan BOXIO na Facebooku i Instagramie ma szansę zostać zwycięzcą spośród wszystkich uczestniczących fanów.

 4. Nagroda zostanie wymieniona w odpowiednim konkursie. Wypłata nagrody w gotówce nie jest możliwa. Wszelkie dodatkowe koszty związane z odebraniem nagrody ponosi zwycięzca.

 5. Aby wziąć udział w konkursie, fani BOXIO na Facebooku i Instagramie muszą wykonać akcję określoną w konkursie - np. skomentować, opublikować zdjęcie itp. Nie ma określonego formatu komentowania przez post.

 6. Okres uczestnictwa można znaleźć w odpowiednim poście. Jeśli nie określono okresu, uczestnik może wziąć udział w konkursie 2 dni po publikacji. Zgłoszenia otrzymane po dacie zamknięcia nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność (i) stron internetowych, systemów komputerowych lub sieci dostarczanych przez Organizatora lub osoby trzecie ani (ii) systemów telekomunikacyjnych wymaganych do uzyskania dostępu do strony internetowej lub systemów komputerowych Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone, nieczytelne, niekompletne lub spóźnione zgłoszenia, zarówno z powodu opóźnień w transporcie, jak i niekompletności spowodowanej błędami systemu. Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieotrzymane lub nieotrzymane w całości z powodu zatorów komunikacyjnych, nieuprawnionej interwencji osób trzecich, nieprawidłowego działania systemów komputerowych lub telekomunikacyjnych lub nieprawidłowego lub nieudanego rejestrowania przychodzących transmisji danych. Dowód wysyłki nie stanowi dowodu otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wykluczenia osób z udziału (a) w przypadku manipulacji w związku z dostępem lub realizacją konkursu (b) w przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa (c) w przypadku nieuczciwego postępowania lub (d) w przypadku fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji w związku z udziałem w niniejszym konkursie.

 7. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ciągu 7 dni spośród wszystkich uczestników na podstawie liczby polubień jego komentarza. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez PN (prywatna wiadomość) i zostanie uzgodniona dostawa lub odbiór nagrody. Decyzja jest wiążąca. Odwołanie prawne jest wykluczone. Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu 7 dni od powiadomienia o odebraniu nagrody, nagroda przepadnie i zostanie wybrany zwycięzca zastępczy.

 8. Warunki uczestnictwa, jak również spory lub różnice zdań w związku z nimi podlegają prawu niemieckiemu.

 9. Dane wprowadzone przez uczestnika w związku z udziałem w niniejszym konkursie będą przechowywane. Organizator jest uprawniony do wykorzystania przechowywanych danych w celach informacyjnych i reklamowych, jeśli mogą one być interesujące dla uczestnika, a uczestnik wyraził na to zgodę.

 10. Pytania lub skargi związane z niniejszym konkursem należy kierować do organizatora na następujący adres Duschkraft GmbH, Werftstraße 20, 18057 Rostock

 11. Niniejszy konkurs nie jest powiązany z serwisami Facebook i Instagram. W szczególności Facebook i Instagram nie są organizatorem, sponsorem, wspierającym ani promującym ten konkurs. Informacje są dostarczane wyłącznie przez organizatora, a nie przez Facebook & Instagram. Uczestnicy zwalniają Facebook & Instagram z wszelkich roszczeń wynikających z lub w związku z tym konkursem.

>

Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu należy kierować do Duschkraft GmbH: support@boxio-shop.de