Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webwinkel door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij maken slechts deel uit van de overeenkomst indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. contractant, sluiting van de overeenkomst, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst is gesloten met Duschkraft GmbH.

Door het plaatsen van de producten in de online shop doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten aanvankelijk vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens te allen tijde vóór de verzending van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiemiddelen. De overeenkomst komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na verzending van de bestelling ontvangt u nog een bevestiging per e-mail.

3. contracttaal, opslag van contractteksten

De voor het sluiten van het contract beschikbare taal/talen: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm toe. Om veiligheidsredenen is de tekst van het contract niet langer toegankelijk via internet.

4. leveringsvoorwaarden

Naast de vermelde productprijzen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over eventuele verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.


Wij leveren alleen per postorder. Helaas is het niet mogelijk om de goederen zelf op te halen.

5. betaling

De volgende betalingsmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling, geven wij u in een aparte e-mail onze bankgegevens en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart
U voert uw creditcardgegevens in tijdens het bestelproces. Uw kaart wordt onmiddellijk na uw bestelling belast.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na de bestelling uitgevoerd door PayPal. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

PayPal Plus
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"), bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden als PayPal-services aan. Tenzij hieronder anders bepaald, vereist betaling via PayPal Plus geen registratie bij PayPal. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en in het bestelproces.

PayPal
Om het factuurbedrag te kunnen betalen via de betalingsoptie PayPal, moet u geregistreerd zijn bij PayPal, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na de bestelling uitgevoerd door PayPal.

Kredietkaart via PayPalUw kaart wordt door PayPal belast nadat de goederen zijn verzonden.

Automatische incasso via PayPal
Betaling via automatische incasso via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en geschiedt rechtstreeks aan PayPal. Door de betalingsopdracht te bevestigen, verleent u PayPal een incassomachtiging. U wordt door PayPal geïnformeerd over de datum van de debitering (zogenaamde prenotificatie). De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.

Kopen op rekening via PayPal
De aankoop op rekening via PayPal vereist een adres- en kredietwaardigheidscontrole en gebeurt rechtstreeks bij PayPal.

Amazon Pay
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg ("Amazon"), moet u geregistreerd zijn bij Amazon, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd binnen één bankwerkdag nadat de bestelling is geplaatst. Een bankdag is elke werkdag, met uitzondering van zaterdagen, nationale feestdagen en 24 en 31 december van elk jaar. U ontvangt verdere informatie tijdens het bestelproces.

Contante betaling bij inning
U betaalt het factuurbedrag contant bij inning.

6. herroepingsrecht

U heeft recht op het wettelijk herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden .

7. eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie. U mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien - ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met een nieuwe zaak - bij voorbaat aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Wij zullen de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrijgeven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de waarde van de openstaande vorderingen met meer dan 10% overtreft.

8. transportschade

Voor consumenten geldt: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, verzoeken wij u deze gebreken zo spoedig mogelijk bij het leveringsbedrijf te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Zij helpen ons echter om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het goed hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren.

9 Garantie en waarborgen

9.1 Aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, is het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

De volgende beperkingen en tijdsverkortingen gelden niet voor vorderingen op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van bedrog
  • in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Beperkingen ten aanzien van ondernemers

Voor ondernemers gelden alleen onze eigen informatie en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de overgang van het risico.

De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres volgens § 445a BGB blijven onverlet.

Regelgeving ten aanzien van handelaren

Voor kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken. Indien u nalaat de daarin geregelde mededeling te doen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de inspectie niet herkenbaar was. Dit geldt niet als wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

9.2 Garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: maandag - vrijdag van 9.00 - 16.00 uur.

10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • in het geval van garantiebeloften, voor zover overeengekomen, of
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is. Voor het overige zijn schadeclaims uitgesloten.

11. Gedragscode

Wij hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscodes:

12. geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

13. slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u een koopman bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen u en ons onze zetel.

Algemene voorwaarden gemaakt met de Trusted Shops legal text editor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

Rechtspartner-Logo