Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen. (hierna gezamenlijk "online aanbod" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "persoonsgegevens" of hun "verwerking", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijk:

Naam/Fa..:  Duschkraft GmbH
Straat en Nr:  Werftstraße 20
Postcode, stad, land:  18057 Rostock, Duitsland
Handelsregister/Nr.:  Amtsgericht Rostock - HRB 13765
Directeur:   Stefan Goletzke & David Bredt
Telefoonnummer: 0381-86514152
E-mailadres: info@duschkraft.de

 

Functionaris voor gegevensbescherming:

Naam: David Bredt
Straat en Nr:  Werftstraße 20 
Postcode, stad, land: 18057 Rostock, Deutschland
Telefoonnummer:

0381-86514152

E-mailadres: david.bredt@duschkraft.de

 

Soorten verwerkte gegevens:

 • Inventarisgegevens (bv. namen, adressen).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekst, foto's, video's).
 • Contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
 • Meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

 

Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (art. 9, lid 1, DSGVO):

Er worden geen bijzondere categorieën van gegevens verwerkt.

 

Categorieën van personen op wie de verwerking betrekking heeft:

 • Klanten / belanghebbenden / leveranciers.
 • Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod.
Hierna worden de betrokken personen ook collectief "gebruikers" genoemd.

 

Doel van de verwerking:

 • Terbeschikkingstelling van het online-aanbod, de inhoud en de functies ervan.
 • Contractuele dienstverlening, service en klantenservice.
 • Beantwoorden van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
 • Marketing, reclame en marktonderzoek.

 

Status: 04.05.2018

 

1. Relevante rechtsgrondslagen

Overeenkomstig art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in het privacybeleid wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is art. 6, lid 1, onder a) en art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen alsmede het beantwoorden van vragen is art. 6, lid 1, onder b) DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen is art. 6, lid 1, onder c) DSGVO en de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de bescherming van onze legitieme belangen is art. 6, lid 1, onder f) DSGVO. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

2. wijzigingen en updates van het privacybeleid

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen een daad van medewerking van uw kant (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

3. veiligheidsmaatregelen

Overeenkomstig artikel 32 van de GDPR nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsook met de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen; de maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsook de toegang tot, de invoer, de openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding van de gegevens. Wij beschikken ook over procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering. Bovendien houden wij al bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 DSGVO).

De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

4. samenwerking met verwerkers en derden

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) doorgeven, aan hen overdragen of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van art. 6, lid 1, letter b DSGVO), u daarvoor toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting daarin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts enz.).

Indien wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde "opdrachtverwerkingsovereenkomst", gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

5. overdrachten naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. van toepassing zijn. DSGVO worden gehaald. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde "modelcontractbepalingen").

6. rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te krijgen, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig artikel 15 van de GDPR.

Je hebt het recht volgens. Artikel 16 van de GDPR, heeft u het recht te verzoeken dat de gegevens die u betreffen worden aangevuld of dat de onjuiste gegevens die u betreffen worden gecorrigeerd.

In overeenstemming met artikel 17 van de GDPR hebt u het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onverwijld worden gewist, of anders, in overeenstemming met artikel 18 van de GDPR, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
U hebt het recht om te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, worden ontvangen in overeenstemming met art. 20 van de GDPR en om te verzoeken dat ze worden overgedragen aan andere verantwoordelijken voor gegevensverwerking.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

7. herroepingsrecht

U hebt het recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO verleende toestemming voor de toekomst in te trekken.

8. recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking voor doeleinden van direct marketing.

9. cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies, d.w.z. kleine bestanden die worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (voor een uitleg van de term en de functie ervan, zie het laatste deel van dit privacybeleid). De cookies dienen deels voor de veiligheid of zijn noodzakelijk voor de werking van ons online aanbod (bijv. voor de weergave van de website) of om de beslissing van de gebruiker op te slaan bij de bevestiging van de cookiebanner. Bovendien gebruiken wij of onze technologische partners cookies voor het meten van het bereik en voor marketingdoeleinden, waarover de gebruikers worden geïnformeerd in het kader van de verklaring inzake gegevensbescherming.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor veel van de diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaans-Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Let op: niet alle functies van deze online aanbieding kunnen dan worden gebruikt.

10. verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden gewist of beperkt in hun verwerking overeenkomstig de artikelen 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften worden de gegevens 6 jaar bewaard in overeenstemming met § 257, lid 1, HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, financiële jaaroverzichten, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en 10 jaar in overeenstemming met § 147, lid 1, AO (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en zakelijke brieven, voor de belastingen relevante documenten, enz.)

10. contractuele dienstverlening

Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. namen en adressen en contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) om onze contractuele verplichtingen en diensten na te komen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b). DSGVO. De in de online formulieren als verplicht aangeduide gegevens zijn vereist voor het sluiten van het contract.

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, waarin zij met name hun bestellingen kunnen bekijken. In het kader van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, voor zover het bewaren ervan noodzakelijk is om redenen van commerciële of fiscale wetgeving overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan in geval van beëindiging voor het einde van het contract. Wij hebben het recht om alle tijdens de looptijd van het contract opgeslagen gebruikersgegevens onherroepelijk te wissen.

In het kader van registratie en hernieuwde registratie en het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de desbetreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken te honoreren of er een wettelijke verplichting daartoe bestaat overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte webpagina's van ons online-aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. invoer in het contactformulier of gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, bijv. om productinformatie te tonen aan gebruikers op basis van de diensten die zij tot nu toe hebben gebruikt.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van de opslag van de gegevens wordt om de drie jaar herzien; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde van de opslagverplichting uit hoofde van het handelsrecht (6 jaar) en het belastingrecht (10 jaar)); informatie in de klantenrekening blijft tot de verwijdering ervan behouden.

11. kredietrapport

Bij vooruitbetalingen (bijv. bij aankopen op rekening) behouden wij ons het recht voor om ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij gespecialiseerde dienstverleners (kredietbureaus) informatie in te winnen over de identiteit en de kredietwaardigheid om het kredietrisico op basis van mathematisch-statistische procedures te beoordelen.

In het kader van de kredietbeoordeling geven wij de volgende persoonsgegevens van de klant (naam, postadres, geboortedatum, informatie over het soort contract, bankgegevens [zo nodig nadere gegevens vermelden]) door aan de volgende kredietbureaus:

Het bedrijf SCHUFA (SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden), informatie over gegevensbescherming: https://www.schufa.de/de/ueber-uns/daten-scoring/.

Wij verwerken de van de kredietbureaus ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling in het kader van een passende discretionaire beslissing over de totstandbrenging, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie. Wij behouden ons het recht voor betaling op rekening of andere prestaties vooraf te weigeren in geval van een negatief resultaat van de kredietcontrole.

Overeenkomstig art. 22 DSGVO wordt de beslissing of wij voorschotten verstrekken uitsluitend genomen op basis van een geautomatiseerd besluit in het individuele geval, dat door onze software wordt genomen op basis van de door het kredietagentschap verstrekte informatie.

Indien wij uitdrukkelijke toestemming van u krijgen, is de rechtsgrondslag voor de kredietwaardigheidsinformatie en de doorgifte van de gegevens van de klant aan de kredietbureaus toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a, 7 DSGVO. Indien geen toestemming is verkregen, vormen onze legitieme belangen bij de beveiliging van hun betalingsvordering de rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO.

12. contact maken met

Bij contact met ons (via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruiker verwerkt met het oog op de behandeling van het contactverzoek en de verwerking ervan overeenkomstig art. 6, lid 1, letter b) DSGVO.

De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in ons relatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbare aanvraagorganisatie.

Wij gebruiken het CRM-systeem "Pipedrive", van de provider Pipedrive OU, Paldiski mnt 80, Tallinn, Harjumaa, 10617 Estland) op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van gebruikersaanvragen). Daartoe hebben wij met Pipedrive een contract gesloten met zogenaamde standaard contractuele clausules, waarin Pipedrive zich ertoe verbindt de gebruikersgegevens alleen volgens onze instructies te verwerken en het EU gegevensbeschermingsniveau in acht te nemen.

Wij verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. Wij herzien de noodzaak om de twee jaar; verzoeken van klanten met een klantenaccount slaan wij permanent op en wij verwijzen naar de klantaccountgegevens voor verwijdering. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt verwijdering plaats na afloop ervan (einde van de bewaarplicht in het handelsrecht (6 jaar) en het belastingrecht (10 jaar)).

13. opmerkingen en bijdragen

Wanneer gebruikers reacties of andere bijdragen achterlaten, worden hun IP-adressen gedurende 7 dagen opgeslagen op basis van onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, letter f. DSGVO worden 7 dagen bewaard.

Dit wordt gedaan voor onze veiligheid voor het geval iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en berichten (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen wij zelf worden vervolgd voor de opmerking of het bericht en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

14. verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden) op basis van onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, verzamelen wij gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde server log files). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. ter opheldering van misbruik of fraude) maximaal zeven dagen bewaard en daarna gewist. Gegevens die voor bewijsdoeleinden verder moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het betrokken incident definitief is opgehelderd.

15. online aanwezigheid in de sociale media

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

16. Cookies en bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgevraagd. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn.

Wij gebruiken "sessiecookies", die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze online-aanwezigheid (bijv. om uw aanmeldingsstatus of de winkelwagenfunctie te kunnen opslaan en zo het gebruik van ons online-aanbod überhaupt mogelijk te maken). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Bovendien bevat een cookie informatie over de herkomst ervan en de bewaartermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van ons onlineaanbod en bijvoorbeeld uitlogt of de browser sluit.

De gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van een pseudonieme bereiksmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor het meten van het bereik en voor reclamedoeleinden via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en bovendien via de Amerikaanse website(http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

17. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"), op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6, lid 1, lit. f. DSGVO). DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden gecreëerd.

Wij gebruiken Google Analytics om de binnen advertentiediensten van Google en haar partners geplaatste advertenties alleen te tonen aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Google (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van het onlineaanbod gerelateerde gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-outopties vindt u op de websites van Google:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Het gebruik van gegevens door Google wanneer u de websites of apps van onze partners gebruikt"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden"), https://adssettings.google.com/authenticated („Informationen  ("Het beheren van de informatie die Google gebruikt om u advertenties aan te bieden"). 

18. Google re/marketing diensten

Wij maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google Marketing Services") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Park Park, Mountain View, CA 9.5. DSGVO) de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google Marketing Services") van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google").

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Met de marketingdiensten van Google kunnen wij advertenties voor en op onze website gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere websites advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij is geïnteresseerd en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt afgekort en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt afgekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. Bovengenoemde informatie kan door Google ook worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem of haar advertenties worden getoond die op zijn of haar interesses zijn afgestemd.

Gebruikersgegevens worden in het kader van de marketingdiensten van Google pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet indien een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die door Google marketingdiensten over gebruikers wordt verzameld, wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

De marketingdiensten van Google die wij gebruiken omvatten het online-advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords krijgt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wij kunnen advertenties van derden integreren op basis van de Google-marketingdienst "DoubleClick". DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

Wij kunnen advertenties van derden opnemen op basis van de marketingdienst "AdSense" van Google. AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website of andere websites op internet.

Wij kunnen ook de "Google Optimizer"-dienst gebruiken. Met Google Optimizer kunnen we in het kader van zogenaamde "A/B-tests" de effecten van verschillende wijzigingen van een website (bijv. wijzigingen van de invoervelden, het ontwerp, enz.) volgen. Voor deze testdoeleinden worden cookies op de apparaten van de gebruikers geplaatst. Alleen pseudonieme gegevens van de gebruikers worden verwerkt.

Bovendien kunnen wij de "Google Tag Manager" gebruiken om de analyse- en marketingdiensten van Google op onze website te integreren en te beheren.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy.

Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde reclame door marketingdiensten van Google, kunt u gebruikmaken van de instellingen en opt-outopties die Google biedt: https://adssettings.google.com/authenticated .

19. Facebook, aangepaste doelgroepen en Facebook-marketingdiensten

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u een inwoner van de EU bent, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), gebruikt vanwege onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door te zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorverwezen (zogenaamde "conversie").

Bovendien gebruiken wij bij het gebruik van de Facebook-pixel de extra functie "extended matching" (gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen of Facebook-ID's van de gebruikers) om doelgroepen ("Custom Audiences" of "Look Alike Audiences") te creëren die (versleuteld) aan Facebook worden doorgegeven. Verdere opmerkingen over "advanced matching": https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).

Wij gebruiken ook de procedure "Custom Audiences from File" van het sociale netwerk Facebook, Inc. In dit geval worden de e-mailadressen van de ontvangers van de nieuwsbrief geüpload naar Facebook. Het uploadproces is gecodeerd. De upload wordt uitsluitend gebruikt om de ontvangers van onze Facebook-advertenties te bepalen. Zo willen wij ervoor zorgen dat de advertenties alleen worden getoond aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in onze informatie en diensten.

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het beleid van Facebook inzake het gebruik van gegevens. Daarom algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties, in het gegevensgebruiksbeleid van Facebook:https://www.facebook.com/policy.php. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om aan te passen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties:https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Om het verzamelen van uw gegevens door middel van de Facebook-pixel op onze website te voorkomen, klikt u op de volgende link: Facebook-Opt-Out Opmerking: Wanneer u op de link klikt, wordt een "opt-out" cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Bovendien geldt de opt-out alleen binnen de browser die u gebruikt en alleen binnen ons webdomein waar op de link is geklikt.

U kunt verder bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor het meten van het bereik en voor reclamedoeleinden via de opt-outpagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en bovendien via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

20. Facebook Social Plugins

Wij gebruiken sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd. DSGVO) sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Like", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de sociale plugins van Facebook kunnen hier worden bekeken:https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn of haar apparaat een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door deze laatste in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruikers daarom op basis van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de Like-knop te klikken of een commentaar te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook.:https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem/haar verzamelt en koppelt aan zijn/haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij/zij uitloggen bij Facebook en zijn/haar cookies verwijderen voordat hij/zij gebruik maakt van ons onlineaanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  of via de Amerikaanse kant http://www.aboutads.info/choices/  of de kant van de EU http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

21. Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of met wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de Nieuwsbrief tijdens de registratie specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

Dubbele opt-in en logging: Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd opt-in proces. Onze nieuwsbrief wordt geregistreerd in een zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan registreren. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces te kunnen bewijzen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Ook wijzigingen in uw bij de aanbieder van de verzenddienst opgeslagen gegevens worden geregistreerd.

Verzenddienst: De nieuwsbrief wordt verzonden met "MailChimp", een nieuwsbriefverzendplatform van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS. U kunt het privacybeleid van de mailingdienstverlener hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie van naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

Bovendien kan de aanbieder van de verzenddienst deze gegevens volgens zijn eigen informatie in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden om vast te stellen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of aan derden door te geven.

Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief volstaat het om uw e-mailadres in te vullen. Optioneel vragen wij u om een naam in te vullen, zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

Prestatiemeting - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat van de server van de verzenddienstverlener wordt opgehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer zij worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van de dienstverlener om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen in functie van de interesses van onze gebruikers.

Het versturen van de nieuwsbrief en het meten van het succes ervan gebeurt op basis van de toestemming van de ontvangers overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a, art. 7 DSGVO in combinatie met § 7 lid 2 nr. 3 UWG of op basis van wettelijke toestemming overeenkomstig § 7 lid 3 UWG.

De registratie van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO en dient als bewijs van toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Annulering/herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. U vindt een link om de nieuwsbrief te annuleren aan het einde van elke nieuwsbrief. Als gebruikers zich alleen hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief en dit abonnement hebben opgezegd, worden hun persoonsgegevens gewist.

22. integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod gebruiken wij inhoud of diensten van derde aanbieders op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) om door derde aanbieders aangeboden inhoud of diensten, zoals video's of fonts (hierna uniform aangeduid als "inhoud") te integreren. Dit vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker kennen, want zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, alsmede worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, ten dele reeds hier vermeld, mogelijkheden tot verzet (de zogenaamde opt-out):

Indien onze klanten gebruik maken van de betalingsdiensten van derden (bijv. PayPal of Sofortüberweisung), gelden de voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve derde aanbieders, die binnen de respectieve websites of transactietoepassingen toegankelijk zijn.

Externe lettertypes van Google, LLC., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). De integratie van Google Fonts gebeurt door een serveroproep bij Google (meestal in de VS). Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Kaarten van de dienst "Google Maps" van de derde partij Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Video's van het platform "YouTube" van de derde aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Functies van de Google+ dienst zijn geïntegreerd in ons online aanbod. Deze functies worden aangeboden door de derde partij Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u bent ingelogd op uw Google+ account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Google+ profiel door op de Google+ knop te klikken. Hierdoor kan Google uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Google+. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Gebruik van SalesViewer® technologie:

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).

Hiervoor wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het bijbehorende gebruik te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (de zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door op deze link te klikken. https://www.salesviewer.com/opt-out om het verzamelen van gegevens door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.