Terugbetalingsbeleid

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Duschkraft GmbH, Werftstr. 20, 18057 Rostock, Duitsland, Terugkeerportaal) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.
 

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Opdrachten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.

Speciale opmerkingen
Indien u deze overeenkomst financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet langer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name wanneer wij tegelijkertijd uw kredietgever zijn of wanneer uw kredietgever gebruik maakt van onze medewerking bij de financiering. Indien de lening reeds aan ons is verstrekt wanneer de herroeping van kracht wordt, zal uw kredietgever onze rechten en verplichtingen uit hoofde van de gefinancierde overeenkomst jegens u aangaan met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste geldt niet indien deze overeenkomst betrekking heeft op de verwerving van financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten).

Wilt u een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als u daarvoor ook een herroepingsrecht heeft.

Annuleringsbeleid gemaakt met de Trusted Shops legal text editor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.